Kategoriler

Kamu kurumlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dahil) yönelik kategoriler:

a) Kamudan Vatandaşa eHizmetler Kategorisi: Başvuruya konu olan uygulama, etkileşimli (interaktif) olarak internet üzerinden herhangi bir devlet hizmetinin kullanıcıların erişimine sunulması, devletin birimlerinin bu konudaki iş süreçlerini kısaltması, etkinliğini ve verimliliğini artırması amacına yönelik olmalıdır.

b) Kamudan İş Dünyasına eHizmetler Kategorisi:Başvuruya konu olan uygulama, etkileşimli (interaktif) olarak internet üzerindeniş dünyasının (hedef kitlenin) erişimine sunulması, devletin birimlerinin bu konudaki iş süreçlerini kısaltması, etkinliğini ve verimliliğini artırması amacına yönelik olmalıdır.

c) Kamudan Kamuya eHizmetler Kategorisi:Başvuruya konu olan uygulama, etkileşimli (interaktif) olarak internet üzerinden herhangi bir devlet hizmetinin diğer hedef kamu kuruluşlarının erişimine sunulması, devletin birimlerinin bu konudaki iş süreçlerini kısaltması, etkinliğini ve verimliliğini artırması amacına yönelik olmalıdır.

Yerel Yönetimlere ve/veya yan kuruluşlarına yönelik kategoriler:

Değerlendirme ve ödüllendirme sürecinde nüfusu, maddi kaynakları ve idari kapasiteleri çok farklı olan belediyeleri aynı kategoride değerlendirmek yerine, belediyeler küçük, orta ve büyük ölçekli olarak üç farklı grupta değerlendirilecektir. Bu kategoriler oluşturulurken kullanılan ölçütlerin, var olan yasalar ve bu yasalarda belediyelere verilen görevlerle uyum içinde olması hedeflenmiştir.

ç) Küçük Ölçekli Belediye Kategorisi:

•         Nüfusu 5.000-49.999 kişi arası olan belediyeler

d) Orta Ölçekli Belediye Kategorisi:

•         Nüfusu 50.000-750.000 kişi arası olan belediyeler

e) Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi:

•         Nüfusu 750.000’den fazla olan belediyeler

* Enocta Özel Ödülü:

Yukarıda sıralanan kategorilere uymayan ancak modern devlet anlayışını destekleyen, şeffaflık, sosyal sorumluluk, istihdam olanağı yaratmak, maliyet verimliliğini artırmak gibi ilkeleri benimsemiş ve özellikle “ uzaktan eğitim “ konusunu öncelikleyen uygulamalar ayrıca eTR Yürütme Kurulu tarafından ‘Enocta Özel Ödülü’ kategorisi dahilinde değerlendirilecektir.

**  En İyi Gelişim Gösteren Proje Ödülü:

Önceki yıllarda eTR ödülü almış olan projelerin gelişimlerinin takip edilmesi ve projelerin kazanımlarının değerlendirilmesi sonucunda eTR Yürütme Kurulu tarafından “En İyi Gelişim Gösteren Proje” ödülü verilecektir. Bu çerçevede, sadece önceki yıllarda eTR ödülü kazanan proje sahibi kurumların başvurusuna açık olan bu ödül için eTR Ödül Sekreterliğince kendilerine ayrı bir form iletilecek ve yanıtlanan bu form üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Bu çerçevede, bu ödül kategorisi için başvuru kılavuzundaki formlar kullanılmayacaktır.


[1]Alt sınır olan 5.000 nüfus, belediye olabilme alt sınırıdır (5393 Sayılı Belediye Kanunu, Madde 4). Orta Ölçekli Belediye kategorisindealt sınır olan 50.000 ise belediyelere verilen stratejik planlama, kadın ve çocuklara yönelik koruma evleri açma gibi birçok yetki ve görev için kanunen belirlenmiş bir sınırdır (Belediye Kanunu, Madde 14 ve 41). Büyük Ölçekli Belediye kategorisindealt sınır olan 750.000 nüfus, kanunen Büyükşehir Belediyesi olabilme sınırıdır (5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Madde 4).

Değerlendirme Kriterleri

Her başvuru en az üç bağımsız uzman tarafından değerlendirilecektir. Uzmanlar yüksek standardı ve tarafsızlığı sağlamak için ayrı ayrı çalışacaklardır.

Değerlendirme kriterleri ve değerlendirmedeki ağırlık yüzdeleri şöyledir:

1) Yenilikçilik ve etkin yönetim (%30)

2) Somut uygulanabilir sonuçlar ve etkileri (%40)

3) Transfer olabilme özelliği ve uygunluk (%30)

 

Kriter 1: Yenilikçilik ve Etkin Yönetim

Bu değerlendirme kriteri aşağıdakileri kapsamaktadır:

·         Yenilikçilik; örneğin projenin yeni veya farklı bir şey ortaya koyması, en azından kendi alanında ortalamanın üstünde, öncü bir nitelik taşıması, bunun sonucu olarak da eDevlet hizmetlerinin başarıyla uygulanması açısından yeni olanaklar sağlaması vb.

·         Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin başarılı, yenilikçi ve hesaplı kullanımının gösterilebilmesi. Örneğin; açık standartlar, kullanıcılar için çoklu erişim platformları, ölçeklenebilirlik, ortaklıklar/beraber çalışabilme için uygunluk, güvenlik, veri hassasiyeti ve güvenliği vb.

·         eDevlet uygulamalarının yönetimi. Örneğin; yönetimin farklı düzeyleri ve kamu sektörü ile özel sektör arasındaki koordinasyon, engellerin kaldırılması, değişim yönetimi, kaynak yönetimi, zaman yönetimi vb.

Kriter 2: Somut Uygulanabilir Sonuçlar ve Etkileri

Bu değerlendirme kriteri aşağıdakileri kapsamaktadır:

·         Projenin, kavramsal planlama safhasını geçmiş, halihazırda somut ve pratik bir hale gelmiş olması gerekmektedir. Yeterli sayıda kullanıcı ve/veya devlet kurumuna gerçek ve faydalı bir etkisi olması, böylece benzeri sonuçların başka yerlerde de tekrarlanmış olması beklenmektedir.

·         Projenin etkileri, örneğin kullanıcılar veya servis uygulayıcıları esas alınarak kanıtlanabilir.

·         Projenin uzun vadeli sürdürülebilirliği ile doğrudan vatandaş, iş dünyası, kamu yönetimi ve aynı zamanda genel olarak toplum ve ekonomi üzerine dolaylı etkilerinden ve yenilikçi yönünden bahsedilmelidir.

Bunlara ek olarak, proje en azından uygulandığı bölge içerisinde kullanıcılar ve/veya kamu kurumları tarafından devlete, topluma veya ekonomiye pek çok katkısı olan bir uygulama olarak algılanmalıdır.

Kriter 3: Transfer Olabilme Özelliği ve Uygunluk

Bu değerlendirme kriteri aşağıdakileri kapsamaktadır:

·         Proje, eDevlet açısından diğer kurumlara fayda sağlayacak biçimde önerilerden oluşan detaylı bir liste sunmalıdır. Her projenin kendine özgü tarafları olsa da, projenin iyi uygulamasının altında yatan prensiplerin başkaları tarafından incelenip adapte edilebilir, ilham alınabilir özellikleri olduğu gösterilmelidir. Böylece proje başka yaklaşımlar ve yeni kavramlar yaratmak için örnek alınabilecek şekilde olmalıdır.

·         Deneyimin genel geçer özelliği olması ve bu örnekten çıkarılabilecek dersler olması gerekmektedir.

Transfer olabilme özelliği; projeden kimin neler öğrenebileceği, bu konuda diğerlerine yardımcı olmak için ne tür destekler sunulabileceğini içerir.

Değerlendirme Yöntemi

eTR Ödüllerine yapılan başvurular eTR Ödülleri Yürütme Kurulu tarafından incelenir. Başvuru Dosyası’nın belirtilen formata uygun olmaması ve istenilen bilgileri içermemesi durumunda başvuru, değerlendirme dışı tutulur. Değerlendirmeye alınacak başvurular, konunun uzmanları tarafından değerlendirilecektir.

Uzmanların değerlendirmesi sonucunda finale kalan projeler kamuoyuna açıklanacaktır.  eTR Ödüllerini kazanan projeleri belirlemek üzere bir jüri oluşturulacaktır. Finalist projeleri inceleyen Jüri, eTR Ödül Töreni sırasında elektronik oylama ile kazanan projeleri belirleyecektir.  Kazanan projelere ödülleri ödül töreni sonunda takdim edilecektir.