Nedir?

e-Devlet; devletin, hizmetlerini Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ni kullanarak vatandaşa, iş dünyasına sunması yoluyla daha etkin ve verimli bir yönetime ulaşılmasıdır.

e-Devlet kavramı, merkezi kamu teşkilatlarında, yasama ve yargı erklerinde uygulanabileceği gibi, yerel yönetimlerde de uygulanabilir.

e-Devlet kamudan vatandaşa (G2C), kamudan iş dünyasına (G2B) ve kamudan kamuya (G2G) işlev görebilir. e-Devleti otomasyon projelerinden ayıran temel farklılık, e-Devlet projelerinin iş süreçlerini yeniden tanımlayan, vatandaşın, iş dünyasının ve kamu çalışanının erişimine açık projeler olmalarıdır.

TÜSİAD ve TBV yukarıda belirtilen noktaları göz önüne alarak, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin başarılı e-Devlet uygulamaları hakkında farkındalık yaratmak ve öne çıkan uygulamaları ödüllendirmek hedefi ile 2020 yılında 15. eTR ödüllerini verecektir.

Başkanların Mesajı

Teknolojinin hızla ilerlemesine bağlı olarak iletişim alanında yaşanan gelişmeler, bireylerin yaşamlarını olduğu kadar iş dünyasını ve kamu yönetimi anlayışını da değiştirmiştir. Kamu yönetiminde hayati önem taşıyan şeffaflık, tarafsızlık ve iyi yönetişimin yerleşmesi, dijitalleşme ile birlikte eDevlet uygulamalarının yaygınlaşması vasıtasıyla daha da mümkün olmaktadır.
Kamuda bir reform niteliği taşıyan eDevlet yaygınlaştıkça verimlilik ve kaliteyi yükseltmektedir. eDevlet uygulamaları, toplumun artan ve değişen beklenti ve isteklerinin karşılanmasını da kolaylaştırmaktadır.
Bu anlayıştan yola çıkarak, 2003 yılında, TÜSİAD ve TBV, ortak hedefleri olan “Bilgi Toplumu ve eTürkiye”nin gerçekleşmesi için birlikte hareket etme ve bu konudaki çabalarını yoğunlaştırarak sürdürme kararını almışlar ve her yıl düzenlenmek üzere “eTürkiye (eTR) Ödülleri”ni oluşturmuşlardır.
eTR Ödülleri’ne başvuran kurumlar ülkemizin eDönüşüm yolunda ilerleyişini göstermek açısından önemli bir role sahiptir. Türkiye’de eDevlet uygulamalarının yaygınlaşması ve kullanımının artmasıyla kamu yönetiminde verimlilik ve kalitenin yükselmesine ve maliyetlerin azalmasına katkı sağlanacaktır.
TÜSİAD-TBV eTR Ödülleri’nin yedincisinin T.C. Cumhurbaşkanlığı makamının himayelerinde Çankaya Köşkü’nde ve son yedi yıldaki ödül törenlerinin TBMM Başkanlığı makamının himayesinde TBMM’de gerçekleştirilmesi bizler için onur kaynağı olmuştur.
Bilgi toplumu olma yolunda, ödülün amaç değil, hedefe ulaşmak için bir araç olduğuna ve bu etkinlikte herkesin kazandığına inanıyoruz. eDevlet projeleri geliştiren tüm kamu kurumlarını ve yerel yönetimleri TÜSİAD-TBV eTR Ödülleri’ne başvurmaya davet ediyor ve kendilerine başarılar diliyoruz.

Ödülün Amacı

TÜSİAD ve TBV, ekonomide ve toplumsal yaşamda kalitenin, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasına; şeffaf ve etkin kamu yönetiminin oluşturulmasına katkıda bulunacak bilgi toplumuna dönüşümün gerçekleştirilmesine, birer sivil toplum örgütü olarak katkıda bulunmanın görevleri olduğunu düşünerek 2003 yılında “eTR Ödülleri”ni oluşturmuşlardır.

“eTR Ödülleri” ile devlette örnek uygulamalara dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı girişimlerin desteklenmesi ve özendirilmesiyle, bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, kamu kurumlarının eDevlet uygulamalarını hızla gerçekleştirmeleri, özel sektörün ise söz konusu dönüşüme destek olacak çalışmaları sürdürmesi yönünde özendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu dönüşümden doğrudan etkilenecek toplumun bireylerinin, dönüşümü doğru algılamalarını sağlamak üzere bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

TÜSİAD

TÜSİAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve işadamları tarafından 1971 yılında, Anayasamızın ve Dernekler Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuş, kamu yararına çalışan bir dernek olup, gönüllü bir sivil toplum örgütüdür.

TÜSİAD, insan hakları evrensel ilkelerinin, düşünce, inanç ve girişim özgürlüklerinin, laik hukuk devletinin, katılımcı demokrasi anlayışının, liberal ekonominin, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarının ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar. TÜSİAD, Atatürk’ün öngördüğü hedef ve ilkeler doğrultusunda, Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyini yakalama ve aşma anlayışı içinde, kadın-erkek eşitliğini siyaset, ekonomi ve eğitim açısından gözeten iş insanlarının toplumun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancıyla, yukarıda sunulan ana gayenin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirir. TÜSİAD, kamu yararına çalışan Türk iş dünyasının temsil örgütü olarak, girişimcilerin evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun faaliyet göstermesi yönünde çaba sarf eder; küreselleşme sürecinde Türk rekabet gücünün ve toplumsal refahın, istihdamın, verimliliğin, yenilikçilik kapasitesinin ve eğitimin kapsam ve kalitesinin sürekli artırılması yoluyla yükseltilmesini esas alır. TÜSİAD, toplumsal barış ve uzlaşmanın sürdürüldüğü bir ortamda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur. Türkiye’nin küresel rekabet düzeyinde tanıtımına katkıda bulunur, Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini desteklemek üzere uluslararası siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar. Uluslararası entegrasyonu ve etkileşimi, bölgesel ve yerel gelişmeyi hızlandırmak için araştırma yapar, görüş oluşturur, projeler geliştirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler.

TÜSİAD, Türk iş dünyası adına, bu çerçevede oluşan görüş ve önerilerini TBMM’ye, hükümete, diğer devletlere, uluslararası kuruluşlara ve kamuoyuna doğrudan ya da dolaylı olarak basın ve diğer araçlar aracılığı ile ileterek, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmayı hedefler.

Türkiye Bilişim Vakfı

Türkiye Bilişim Vakfı 14 Nisan 1995 günü “Türkiye’yi Bilgi Toplumu” olarak görme ülküsünü gerçekleştirmek için 114 kurum ve 178 kişi üyesi tarafından kurulmuştur.

Öncelikli hedefi, bilgi toplumuna giden süreci hızlandırmak olan Türkiye Bilişim Vakfı, bu hedefe yönelik pek çok çalışma gerçekleştirmiştir. Globalleşme sürecinde, uluslararası rekabete dayanma gücüne kavuşmuş ve verimliliğin her alanda en üst düzeyde sağlandığı bir ülke olma yolundaki Türkiye’nin, tüm bu hayallerini gerçekleştirebilmesi için en gerekli unsurlardan biri olan bilişimi, tüm topluma yaygınlaştırmaya çalışan tek vakıftır, Türkiye Bilişim Vakfı…

Vakfın ana amacı; Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi için altyapının oluşturulabilmesine katkıda bulunmak ve bilişim sektörünün ekonomideki payının arttırılması için, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerinde bulunarak ekonomik ve sosyal çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamalarını sağlamak için uğraş vermektir.

Vizyonu “Bilgi toplumuna dönüşmüş bir Türkiye”dir.

Misyonu “Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak”tır.